III. ПЕДАГОГИЧЕСКИ ПРОФИЛ

 1.Педагогически компетентности: планиране, преподаване, оценяване и управление на класа/групата
 1.1Планиране
 1.1.1  Дейности, примери или доказателства за ритмично разпределение на учебното съдържание в тематичното годишно разпределение, преструктуриране и съобразяване с интересите на децата/учениците и образователната среда.
ГОДИШНИ РАЗПРЕДЕЛЕНИЯ
 1.1.2  Използвани иновативни методи за преподаване/диагностика и за оценяване на резултатите на децата/учениците
Използване на аудио-визуални технологии

 1.2Организиране и управление на образователния процес: стратегии и методи на преподаване
1.2.1  Дейности, примери или доказателства за спазването и контрола на спазването на книжовноезиковите норми на българския език
Спазването на книжовноезиковите норми

Период от: 01-2016

Период до: До момента

В работата си осъзнавам ключовото място на книжовния българския език в българското училище. В комуникацията с децата и учениците не само в училище, но и извън него използвам книжовен български език. На книжовен български език общувам и с другите колеги от училището.


 1.3Оценяване напредъка на деца/ученици, ориентираност към резултати
 1.3.1  Използвани подходящи средства за диагностика или проверка и оценка на постигнатите от децата/учениците резултати и запознаване на родителите с тях

 1.4Управление на групата/класа
 1.4.1 Учебни предмети и класове
 1.4.2  Класен ръководител на

 1.5Други компетентности и резултати
 1.5.1  Общи умения и компетенции
Умения и компетенции Описание
Социални умения и компетенции Толерантност към различните мнения и гледни точки.
Организационни умения и компетенции Добра работа в екип. Изразени умения за управление на хората в екипа.
Когнитивно-базирани компетенции Способност за генериране на творчески идеи.
 1.5.2  Постигнати резултати с децата и учениците, отразяващи и индивидуалния им напредък

 2.Социална и гражданска компетентност: работа с участниците в образователния процес и със заинтересовани страни, участие във формирането на образователни политики и изпълнението на дейностите за реализирането им
 2.1  Дейности, примери или доказателства за участие в разработването и/или изпълнението на стратегията за развитие на институцията
 2.2  Дейности, примери или доказателства за ефективна педагогическа комуникация с оглед положително въздействие върху децата/учениците, като: Активно участва в работата на педагогическия съвет
 2.3  Дейности, примери или доказателства за активно участие в организирането и провеждането на олимпиади, състезания, конкурси, концерти, занимания по интереси или на допълнителните форми на педагогическо взаимодействие в предучилищното образование

 3.Други професионални изисквания за изпълнение на длъжността
 3.1  Дейности, примери или доказателства за оценка на професионалното си развитие, както и необходимостта от повишаване на квалификацията си по теми, свързани с приоритетите и развитието на институцията
 3.2  Дейности, примери или доказателства за професионално изпълненние на задълженията си съгласно длъжностната характеристика, участие във форми на вътрешно - институционалната квалификация, прилага и представя иновативни педагогически практики
 3.3  Дейности, примери или доказателства демонстиращи познаване и прилагане на нормативната уредба за системата на предучилищното и училищното образование, включително и документациятана институцията

 4.Друга информация, допълваща професионалния профил
 4.1  Участие в изследователска дейност, в програми, проекти и др.
 4.2  Извънкласни и извънучилищни мероприятия
4.3.  Лични постижения - резюме
4.4.  Членство в организации
Синдикат на българските учители - Председател на СО при ПГ "Златица"

 4.5.  Видеозапис на уроци по математика

Подстраници (1): ГОДИШНИ РАЗПРЕДЕЛЕНИЯ
Comments