2017-2018

    Стартира процедурата по определяне на участниците в клубовете по интереси и в групите за преодоляване на обучителни затруднения. В тази връзка всеки ученик и негов родител/настойник следва да попълнят анкета и декларация за информирано съгласие. Двата документа можете да получите на хартиен носител от класните ръководители или да изтеглите от посочените по-долу линкове.

Comments