НАЧАЛО‎ > ‎АРХИВ‎ > ‎

ПРИЕМ 2020/2021

БрошураГрафик на дейностите

ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ 

ПО ПРИЕМ 2020 / 2021 УЧЕБНА ГОДИНА

Вид дейност

Срок

Подаване на документи за участие в приема

03 – 07 юли 2020 г.

Обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап на класиране

до 13 юли 2020 г.

Записване на приетите ученици на първи етап на класиране или подаване  на заявление за участие във втори етап на класиране

до 16 юли 2020 г.

Обявяване на списъците с приетите ученици на втори етап на класиране

до 20 юли 2020 г.

Записване на приетите ученици на втори етап на класиране

до 22 юли 2020 г.

Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след втори етап на класиране

23 юли 2020

Подаване на документи за участие в трети етап на класиране

24 – 27 юли 2020

Обявяване на списъците с приетите ученици на трети етап на класиране

29 юли 2020 г.

Записване на приетите ученици на трети етап на класиране

30 юли 2020 г.

Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след трети етап на класиране

до 03 август 2020 г.

Попълване на незаетите места след трети етап на класиране и записване

до 10 септември 2020 г.

Утвърждаване на осъществения държавен план – прием

до 14 септември 2020 г.


Що е то дуално обучение?

Най-общо казано дуалното образование представлява обучение чрез работа. Фирми-партньори заявяват специалностите, по които се осъществява приемът в Професионална гимназия "Златица". По време на своето обучение учениците получават своята общообразователна подготовка в училище и  провеждат своите часове по практика в реална работна среда - на място в предприятията под наставничеството на ментори от фирмите. По време на практическото си обучение учениците получават възнаграждение, пропорционално на отработеното по време на практиките време, както и полагащите се транспорт, работно облекло и храна. 
Стимул за всички е и ежемесечната стипендия, получавана от тези, които не са допуснали 5 неизвинени отсъствия през месеца. 
И най-важното: 
ГАРАНТИРАН ТРУДОВ ДОГОВОР ПРИ УСПЕШНО ДИПЛОМИРАНЕ.

от 3 до 7 юли

Уважаеми седмокласници, 
ако вече сте направили своя информиран избор и сте решили да продължите своето обучение в ПГ "Златица" е необходимо:
1. Да получите от училището, в което се обучавате до момента документ за завършен 7 клас и служебна бележка с резултатите от НВО.
2. Да си закупите медицинско свидетелство от най-близката книжарница и да го заверите при своя личен лекар.
3. В срок от 3 до 7 юли (вкл.) да се регистрирате за участие в класирането с описаните по-горе документи. 

Предлагани специалности за 2020/2021 учебна година

специалност АВТОТРАНСПОРТНА ТЕХНИКА 
*без интензивно и разширено изучаване на английски език
*срок на обучение 5 години
*II степен на професионална квалификация по професията "Монтьор на транспортна техника"
*дуална форма на обучение по заявка на Аурубис България АД, Дънди Прешъс Металс Челопеч ЕАД, Елаците Мед АД, Геострой АД и ВесМонт ЕООД

Възможности за професионална реализация

Придобилите втора степен на професионална квалификация по специалността "Автотранспортна техника" имат възможност да се реализират, както в направления "Транспорт" и "Строителство", така и в другите отрасли на икономиката - търговия, услуги, селско и горско стопанство и др. Придобитите квалификации и правоспособности имат признание и в чужбина.
По информация от бюрата по труда в страната не са регистрирани безработни с квалификацията и правоспособностите по професията и има обявени свободни работни места за машинисти на пътностроителни машини и монтьори на транспортна техника. Успешното завършване на дуалната форма на обучение гарантира трудов договор във фирма - партньор, подала заявка за специалността.
Учениците на ПГ "Златица" имат възможност безплатно да придобият свидетелства за правоуправление на МПС кат. В, Ткт, пътно-строителни машини, електро- и мотокари. 

Цели на обучението

Основна цел на обучението е придобиване на професионални компетенции за безопасно техническо обслужване, ремонт и експлоатация на транспортна техника, необходими за реализацията на обучаваните по придобитата специалност в областта на транспорта и строителството.
специалност ОБОГАТЯВАНЕ НА ПОЛЕЗНИ ИЗКОПАЕМИ 
*без интензивно и разширено изучаване на английски език
*срок на обучение 5 години
*II степен на професионална квалификация по професията "Оператор в минната промишленост"
*дуална форма на обучение по заявка на Аурубис България АД, Дънди Прешъс Металс Челопеч ЕАД и Елаците Мед АД

Възможности за професионална реализация

Завършилите успешно своето обучение имат възможност за реализация в едно от трите предприятия, заявили тази специалност, както и във всяка друга фирма, занимаваща се с минно дело.

Цели на обучението

След завършване на обучението по професията, обучаваният трябва да:

 разчита, намира информация и изработва техническа документация;

 познава основните минни машини, съоръжения, инструменти, приспособления, уредите и средствата за комуникация с цел правилната им експлоатация и приложение;

 спазва и знае технологиите при експлоатация, ремонт и поддържане на съответната техника с цел изпълнение на технологичния процес, описан в съответните специалности;

 познава устройството и управлението на машините, уредите и съоръженията в съответното минно производство и прилага правилна експлоатация, поддържане и техническо обслужване;

 познава методите и техниката за добив на полезни изкопаеми;

 познава предназначението и функциите на използвания инструментариум и осъществява контрол при ремонтите;

 познава рудните и нерудните полезни изкопаеми, техните свойства и възможност за обогатяване;

 познава и спазва добивните технологии, основните и спомагателните процеси в откритите и подземните рудници;

 познава взривните вещества и работата с тях;

 оценява качеството на извършената работа в съответствие с нормативните изисквания.


Учениците на ПГ "Златица" имат възможност безплатно да придобият свидетелства за правоуправление на МПС кат. В, Ткт, пътно-строителни машини, електро- и мотокари.