С Т Р А Т Е Г И Я

ЗА РАЗВИТИЕ НА

АГРАРНО-ТЕХНИЧЕСКА

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ

ГР. ЗЛАТИЦА

 

ЗА ПЕРИОДА

ОТ 2016/2017 УЧЕБНА ГОДИНА

ДО 2020/2021 УЧЕБНА ГОДИНА

І. АНАЛИЗ НА СЪСТОЯНИЕТО НА  АГРАРНО-ТЕХНИЧЕСКА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ – ЗЛАТИЦА

    Кратки исторически данни:

           Броят  на учениците за предходните четири години се запазва относително постоянен. Лекото намаляване през 2014/ 2015 учебна година се дължи на демографската криза в Средногорския регион.

Учебна година

Брой ученици

Брой паралелки

2015/2016

224

11

2014/2015

210

10

2013/2014

232

9

2012/2013

207

10

През същите тези учебни години състоянието на персонала е следното:

Учебна година

Непедагогически персонал

Педагогически персонал

Образователно- квалификационна степен на педагог. персонал

ПКС и научна степен

2015/2016

10

16

магистър - 11

професионален бакалавър - 4

средно - 1

II ПКС - 1

IV ПКС - 1

V ПКС - 3

2014/2015

11

17

магистър - 12 професионален бакалавър – 4

средно - 1

II ПКС - 1

IV ПКС - 1

V ПКС - 3

2013/2014

10

17

магистър - 12 професионален бакалавър – 4

средно - 1

II ПКС - 1

IV ПКС - 1

V ПКС - 3

2012/2013

11

16

магистър - 11 професионален бакалавър – 4

средно - 1

II ПКС - 1

IV ПКС - 1

V ПКС - 3

Вътрешни фактори

Външни фактори

СИЛНИ СТРАНИ

ВЪЗМОЖНОСТИ

- Квалифициран педагогически персонал.

- Успешна реализация на план-приема на ученици, на фона на демографската ситуация в региона.

- Поддържане на относително постоянен брой ученици в последните години, което осигурява и финансова стабилност на училището в условията на делегиран бюджет.

- Мотивирани ученици, подбрани с прием по документи, успешно положили изпити за НВО

- Учениците се обучават по доказали своята ефективност училищни учебни планове, отговарящи на интересите  им.

- Висока успеваемост на учениците на  национални и регионални състезания по професии и задоволително представяне на ДЗИ.

- Привлекателна учебна среда – добре оборудвани кабинети по общообразователните дисциплини.

- Съвместна работа по проекти на учители и ученици.

- Предоставяне на качествено образование.

- Включване на учителите в различни форми на квалификация.

- Засилени мерки за контрол на отсъствията и успеха на учениците.

- Създаване  на Училищното настоятелство.

- Изграждане на ефективно ученическо самоуправление.

- Провеждане на индивидуални консултации с педагогическите специалисти на ученици и родители.

- Утвърждаване на традиции и символи на училището.

СЛАБИ СТРАНИ

ОПАСНОСТИ И РИСКОВЕ

- Ниско ниво на подготовка на новоприетите ученици.

- Недостатъчно добре оборудвани специализирани кабинети /по професии/.

- Липса на добри условия за практическо обучение.

- Амортизация на спортната  база.

- Незаинтересованост на част от родителите, формални и неизчерпателни практики на комуникация.

- Недостиг на финансиране.

- Намаляване на броя на учениците.

- Намаляване на мотивацията за учене у учениците.

- Недостатъчно познаване на нормативната уредба от страна на част от педагогическия персонал.

- Намаляване на мотивацията за работа на педагогическия и непедагогическия  персонал.

ІІ. СТРАТЕГИИ И ПРИОРИТЕТИ В РАЗВИТИЕТО НА АГРАРНО-ТЕХНИЧЕСКА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ  ДО 2020 ГОДИНА

МИСИЯ


  1. Поддържане на високо качество и ефективност на цялостния образователен процес в съответствие с изискванията на ЗПУО и „Европа 2020“, както и на всички поднормативни актове, за да отговорим на предизвикателствата на времето, в което живеем.

2. Осигуряване на всеки ученик на висока степен на функционална грамотност.

3. Придобиване на солидни знания при изучаване на информационните технологии и тяхното практическо приложение в целия образователен процес.

4. Натрупване на знания и развиване на умения по професии, в партньорство с бизнеса в региона.

5. Спечелване и успешна реализация на различни национални и международни проекти.

6. Изграждане на стабилни партньорства и на взаимоотношения на толерантност и разбирателство.

7. Възпитаване и изграждане на необходимите социални умения на младите хора за общуване и правилно поведение в обществото.

8. Да изградим личности, възпитани в дух на родолюбие и патриотизъм, с модерно виждане за света и с висока степен на конкурентоспособност, така че да превърнем България в просперираща европейска държава.

9. Развиване и поддържане на физическата дееспособност и подготовка за активен и здравословен начин на живот.

10. Натрупване на знания по чужд език и приложението им в различни сфери на живота.

ВИЗИЯ


       1. АТПГ ще запази своя облик и традиции. То ще се развива като професионално училище  с две степени на средно образование:

        - първи  етап на средно образование: 8 – 10 клас;

        - втори етап на средно образование: 11 – 12 клас, съгласно новата образователна структура.

2. Постигането на качествен образователен процес ще бъде реализирано с помощта на висококвалифицирани педагози, които имат съвременно мислене и могат успешно да приложат стандартите на новия ЗПУО.

       3. С автономията, която ни позволява новият ЗПУО, ние ще разработим съвременни програми за факултативни и избираеми форми за придобиване на компетентности в съответствие с потребностите и интересите на учениците.

       4. Ще приложим различните форми на обучение, заложени в новия ЗПУО – дневна,самостоятелна, индивидуална и комбинирана, с цел да отговорим на потребностите и да дадем достъп до образование, както и за да предотвратим преждевременно отпадане и ранно напускане на училище.

           5. Ще продължим да изграждаме и модернизираме учебната и спортната база, както и работилниците за практическо обучение, за постигане на заложените в нашата мисия приоритети.

          6. С цел да отговорим на изискванията за създаване на приобщаващо и подкрепящо образование, ще осигурим екип от висококвалифицирани специалисти: психолог, ресурсен учител, екип, който ще направи оценка и ще осъществи допълнителна подкрепа на деца и ученици, имащи необходимост от приобщаване и социализация.

         7. Ще изработим и ще се ръководим от Етичен кодекс на училищната общност, в създаването на който участват ПС, Общественият съвет и ученическото самоуправление.

       8. Ще продължим да осъществяваме подходяща организация на учебния процес като инструмент за превенция на отпадане от училище, за осигуряване на специализирана помощ при подготовката, за развиване на таланти и удовлетворяване на потребности и интереси.

9. Ще подпомагаме и подкрепяме финансово деца в затруднено материално положение, с цел предотвратяване на отпадането им от образователната система.

       10. Ще продължим да работим активно по програмите на Европейския съюз, като създадем цялостна организация, в която ще бъдат включени ученици и техните семейства, педагози, представители на Обществения съвет и на местните общности.

       11. В следващия 4-годишен период ще продължим да изграждаме навици за здравословен начин на живот, чрез беседи за здравословното хранене и подходящи мероприятия, развиващи двигателната активност.

       12. Ще продължим да обогатяваме книжното богатство на нашата библиотека, за да я превърнем в любимо място за отдих и творчество. Ще направим първи стъпки към създаване на виртуална библиотека, като кандидатстваме по подходящ проект.

13. За да възпитаваме и изграждаме дух на родолюбие, ще задълбочим и разширим инициативите, свързани с миналото и фолклорните традиции на Средногорския регион, ще продължим обучението по народни танци и ще пресъздаваме различни фолклорни традиции.

 ЦЕННОСТИ И ПРИОРИТЕТИ В РАЗВИТИЕТО


1. Повишаване нивото на подготовка по роден език,  както и чуждоезикова подготовка.


2. Повишаване нивото на знанията в областта на информационните технологии, чрез разкриване на допълнетелен компютърен кабинет.

3. Интензивно дигитално обучение при подготовката по всички други предмети.

4. Формиращо оценяване и самооценяване.

5. Обучение в сътрудничество между основните партньори в училищната общност – ученици, учители и родители.

6. Висок професионализъм на педагогическия екип.

7. Ефективна управленска дейност

8. Добро взаимодействие със социалната среда и държавните и обществените организации, свързани с проблемите на образованието и възпитанието на младите хора.

9. Продължаване, обогатяване и утвърждаване на традиции и ритуали в училищния живот.

ГЛАВНИ ЦЕЛИ НА СТРАТЕГИЯТА


1. Издигане на качеството на процеса на обучение за постигане на ДОС.

2. Поставяне на ученика в центъра на цялостната педагогическа дейност в училищната общност.

3. Поставяне на ученика в отговорна активна позиция при овладяване на знанията, формиране на различни компетенции по различните учебни предмети и развитие на умения за учене през целия живот.

4. Натрупване на знания и формиране на умения по професии, които да осигурят конкурентноспособност и  успешната реализация на младите хора на трудовия пазар.

5. Практическа приложимост на изучаваното учебно съдържание и използване на методите за обучение чрез активни дейности.

6. Използване на различни форми за мотивиране на персонала.

7. Обогатяване на материалната база и допълнително финансиране.

РЪКОВОДНИ ПРИНЦИПИ В ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩНАТА ОБЩНОСТ


  1. Разширяване на автономността на субектите в училище.

2. Хуманизация на процеса на образование.

3. Иновативност и творчество.

4. Толерантност и позитивна етика.

        

ІІІ. ФИНАНСОВО ОСИГУРЯВАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СТРАТЕГИЯТА


  1. Чрез средства от бюджета на училището.

  2. Чрез собствени приходи

  3. Чрез средства от Училищното настоятелство, благотворителни базари на учениците.

  4. Чрез кандидатстване по проекти.

  5. Чрез дарения.

        ІV. ИДЕИ И ДЕЙНОСТИ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА СТРАТЕГИИТЕ И ПРИОРИТЕТИТЕ В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА МИСИЯТА И ПОСТИГАНЕ НА ВИЗИЯТА (ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ) НА АГРАРНО-ТЕХНИЧЕСКА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ С ФИНАНСИРАНЕ

Дейност

финансиране

срок

1.

Изработване и утвърждаване на цялостна концепция за провеждане на образователния процес – учебен план и програми, Етичен кодекс, методически обединения и комисии, план-прием.

Делегиран бюджет

до 15.09. на всяка година

2.

Обновяване и оборудване на работилници за практическо обучение

Делегиран бюджет и външно финансиране

септември

2018 г.

3.

Обзавендане и въвеждане в експлоатация на нов компютърен кабинет.

Делегиран бюджет

ноември

2016 г.

4.

Достъп до интернет и монтиране на мултимедия във всяка класна стая и кабинет.

Делегиран бюджет и дарения

септември

2019 г.

5.

Изграждане на специализиран кабинет за приобщаващо и подкрепящо образование.

Делегиран бюджет

септември

2016 г.

6.

Изграждане на административен корпус, обновяване на фоайе и коридори.

Делегиран бюджет и финансиране от община

февруари

2017 г.

7.

Ремонт на стара спортна сграда и изграждане на съоръжения за различни видове спорт върху този терен

Общинско финансиране

и спонсорство

2016 – 2017 г.

8.

Участие в квалификационни форми на педагогическия състав.

Делегиран бюджет, синдикати, община

постоянен

9.

Разработване, спечелване и реализиране на национални и европейски проекти.

Фондове на ЕС, община, дарения

постоянен

10.

Продължаване на работата по програми  „Без свободен час“, “Твоят час” “Ученически и студентски практики” и др.

Министерство на образованието

постоянен

11.

Доразвиване на традициите за съвместни тематични изяви с читалище „Христо Смирненски” - Златица

Смесено финансиране

постоянен

12.

Продължаване на традицията за провеждане на благотворителни Коледни и Великденски базари

Дарения

всяка учебна година

13.

Провеждане на вътрешноучилищни  състезания  и участие в национални състезания по професии

Делегиран бюджет, самофинансиране

през всяка учебна година

14.

Провеждане на традиционен училищен спортен празник, участия в районни и общински спортни състезания.

Дарения

постоянен

15.

Разработване  на проект  по програма  „Еразъм +“ с чуждестранни партньори.

Финансиране от програмата

2017 – 2019 година

16.

Разработване на проект по програма „Еразъм +” по система ECVET, за


Планът може да търпи корекции по независещи от училището причини!


СТРАТЕГИИ, ЦЕННОСТИ И ПРИОРИТЕТИ

ИДЕИ И ДЕЙНОСТИ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕТО ИМ

1. Високо развитие на: родноезиковата подготовка, чуждоезиковата подготовка, подготовката в областта на информационните технологии и общообразователните  предмети.

2. Високо ниво на подготовка по предмети от теория и практика на специалността.

3. Формиращо оценяване и самооценяване.

4. Обучение в сътрудничество между основните партньори в училищната общност – ученици, учители и родители.

5. Издигане на качеството на образование за постигане на ДОС.

6. Практическа приложимост на изучаваното учебно съдържание и използване на методите за учене чрез действие.

1. Формиране на екип от висококвалифицирани учители чрез:

- повишаване на квалификацията на дългогодишните педагогически кадри;

- провеждане на целенасочен подбор на новоназначените учители, притежаващи висока квалификация и владеещи чужди езици, ако това се изисква по учебен план на съответния предмет, притежаващи опит за реализирането на проекти;

- приоритетно привличане на учители – бивши възпитаници на училището.

2. Провеждане на тематични ПС с цел повишаване на вътрешноучилищната квалификация.

3. Осъществяване на сътрудничество между учителите от училището с учители от други водещи училища и/или ВУЗ с цел обмен на добри педагогически практики.

4. Обезпечаване на процеса на обучение с достатъчно технически средства и други необходими пособия.

5. Използване на интерактивни методи на обучение.

6. Използване на информационните технологии в процеса на обучение по всички предмети.

7. Мотивиране на учениците за участие в учебния процес чрез качествено обучение.

8. Въвеждане на нови форми за проверка и оценка на знанията на учениците (тестове).

9. Организиране и провеждане на вътрешноучилищни състезания, олимпиади, изложби, викторини по различни предмети.

10. Привличане в училище на мотивирани ученици чрез провеждане на целенасочена рекламна кампания.

11. Съвместна работа по образователни проекти.

12. Повишаване на нивото на трудовата дисциплина.

13. Усъвършенстване на съществуващите училищни учебни планове и при необходимост разработване на нови, отговарящи на търсенето от учениците.

1. Поставяне на ученика в центъра на цялостната педагогическа дейност в училищната общност.

2. Поставяне на ученика в отговорна активна позиция при овладяване на знанията и развиване на способностите за самостоятелно търсене и използване на информация от разнообразни източници.

3. Подобряване на процеса на педагогическо взаимодействие между основните партньори в училищната общност – ученици, учители и родители.

1. Развиване на ученическото самоуправление в училище.

2. Предприемане на мерки за намаляване на броя на отсъствията от учебни часове чрез своевременно информиране на родителите.

3. Осъществяване на съвместни инициативи от ученици, учители и родители.

4. Обогатяване и разнообразяване на извънкласните дейности и заниманията със спорт .

5. Утвърждаване на традиции и символи на училището.

6. Включване на ученици и родители в разработване на проекти.

7. Прилагане на нови и разнообразни форми за работа с родители.

8. Превенция на агресията, тормоза и други негативни прояви в училищната общност.

9. Организиране на дейности за борба с противообществените прояви и противодействие срещу наркоманията и сектите.

  1. Ефективна управленска дейност.

Демократизиране на управлението на училищната общност чрез:

- Включване на максимален брой учители във вземането на управленски решения, чрез учaстието им в дирекционни съвети, методически съвети и комисии.

- Организиране на по-добра вътрешноучилищна информационна система.

- Изграждане на ръководен екип.

- Създаване на партньорски взаимоотношения със синдикалните организации в училище.

1. Използване на различни форми за мотивиране на персонала.

1. Увеличаване на индивидуалните трудови възнаграждения на работещите в рамките на утвърдените средства в делегирания бюджет.

2. Изработване на правилник за провеждане на ПС.

3. Формиране на система от морални стимули, изготвяне на Етичен кодекс.

4. Осигуряване и организиране на квалификацията на учителите.

5. Провеждане на тиймбилдинг и обучения на колектива, семинари и др.

1. Добро взаимодействие със социалната среда и държавните и обществените организации, свързани с проблемите на образованието и възпитанието на младите хора.

1. Изграждане на работещо и ефективно Училищно настоятелство чрез привличане в него на бивши ученици, родители и общественици.

1. Материална база и допълнително финансиране.

1. Работа по привличане на спонсори.

2. Разработване на проекти за обогатяване на училищната МТБ.

3. Реконструиране на сградния фонд и създаване на естетическа околна среда.

4. Естетизация на училищния двор.

5. Ремонт на училищната библиотека.

6. Актуализиране и обогатяване на фонда на библиотеката.

7. Ремонт на физкултурния салон и съблекалните към него.

8. Текущи ремонти в кабинети и класни стаи.

9. Обезпечаване на подходящо обзавеждане на кабинети и класни стаи.

10. Осигуряване на нови компютри.

11. Внедряване на съвременни интерактивни средства за обучение – проектори, мултимедийни дъски и приложения.

  1. Ефективна рекламна кампания.

1. Изграждане на постоянен екип от учители, разработващи рекламната стратегия на училището.

2. Осигуряване на достатъчно средства по реализиране на рекламата.

3. Включване в рекламната дейност на учители, родители и ученици.

Стратегията е приета на заседание на педагогическия съвет Протокол № 15/14.09.2016 г.